close
Premijera
 
Režiser:
Glume:
Audio:
Titlovi:
Opširnije Opširnije Opširnije Pogledaj na HBO GO-u
Uslovi korišćenja HBO i Cinemax sajta

Dobro došli na sajt www.hbo.rs (u daljem tekstu naveden kao “HBO Sajt”) i na www.cinemax.rs (u daljem tekstu naveden kao: “Cinemax sajt”, , HBO sajt i Cinemax sajt u daljem tekstu zajedno navedeni kao “Sajtovi”) kojim upravlja HBO Europe s.r.o. (registrovano sedište na adresi Prag 7, Jankovcova 1037/49, poštanski broj 170 00, Češka Republika, matični broj 61466786, registrovan kod Opštinskog suda u Pragu, Odeljak C, izvod 29418, u daljem tekstu naveden kao ”HBO”). Pre nego što počnete da koristite Sajtove, molimo vas (u daljem tekstu navedeni kao: “Korisnik(ci)”), da pažljivo pročitate sledeće uslove korišćenja (u daljem tekstu navedeni kao “Uslovi korišćenja”). Ukoliko Korisnik ne prihvati sledeće Uslove korišćenja, neće mu biti dozvoljeno korišćenje Sajtova.

Korisnik prihvata da je HBO emiter HBO usluga ((HBO, HBO 2, HBO 3 i njihove HD verzije) i Cinemax usluga (Cinemax, Cinemax 2 i njihovih HD verzija) i da pruža audio vizuelne usluge na zahtev, HBO On Demand i HBO GO.

Područje korišćenja

Korisnici mogu da koriste Sajtove isključivo za svoje lične i privatne potrebe. Korišćenje u poslovne svrhe i javno objavljivanje bilo koje informacije sa Sajtova za javnu upotrebu je strogo zabranjeno.

Izmena Uslova korišćenja

HBO može da menja ove Uslove korišćenja, u celini ili delimično, s vremena na vreme. Bilo koje izmene i modifikacije stupaju na snagu njihovim postavljanjem na Sajtove. Korisnik je ovim saglasan da redovno gleda ove Uslove korišćenja kako bi se upoznao sa nastalim promenama. Korišćenje Sajtova ili bilo kog dela posle nastupelih promena ovih Uslova korišćenja se smatra prihvatanjem tih promena. Ukoliko niste saglasni sa bilo kojom takvom promenom, ljubazno vas molimo da prestanete sa korišćenjem Sajtova.

Protivpravno ponašanje Korisnika

HBO ne dozvoljava niti odobrava sledeće aktivnosti i one mogu biti protivne domaćim ili evropskim zakonima, i one uključuju, bez ograničenja na, sledeće:
- Menjanje, prilagođavanje, ili dešifrovanje bilo kog dela Sajtova;
- Neovlašćeno hakovanje ili pokušaj hakovanja u IT sistem koji se odnosi na Sajtove;
- Objavljivanje, distribucija i neovlašćeno korišćenje materijala vezanih za Sajtove.

Isključenje odgovornosti

U meri u kojoj je to dozvoljeno nadležnim pravom, HBO, kao i njegovi vlasnici, povezana društva, poslovni partneri, savetnici i agenti ovim isključuju svaku i bilo koju odgovornost za autentičnost, kompletnost, zakonitost, pouzdanost, funkcionalnost i dostupnost medijskog sadržaja ili bilo kog drugog sadržaja postavljenog na Sajtove.
HBO isključuje svaku i bilo koju obavezu jemstva i/ili garancije do najvećeg mogućeg stepena koji je dozvoljen prema merodavnom pravu. HBO ne daje bilo koje jemstvo ili garanciju za nesmetan rad i rad bez greške sadržaja i funkcija Sajtova, uklanjanje grešaka ili da je server koji prenosi Sajtove bez bilo kakvih virusa ili drugih štetnih komponenata.

HBO ne daje garancije u pogledu upotrebe, ili posledica upotrebe sadržaja i funkcija koje će se naći na Sajtovima, u pogledu tačnosti, preciznosti, pouzdanosti ili bilo koje druge odlike. Korisnici prihvataju da su oni odgovorni za bilo koju štetu koju pretrpi uređaj koji se koristi za pristup Sajtovima, kao i za troškove servisiranja i održavanja takvih uređaja.

HBO ne daje garantuje u pogledu bilo kog prekida usluga koji je rezultat greške kvaliteta, ili bilo kog prekida Internet konekcije Korisnika, ili za bilo koju imovinsku štetu ili nematerijalni gubitak koji iz toga proistekne.

Informacije i mišljenja koja se pojavljuju na bilo kojoj funkcionalnosti društvenih medija na Sajtovima neće se smatrati informacijama i mišljenjima HBO-a, ili bilo kog njegovog povezanog lica. HBO ne preuzima bilo kakvu odgovornost u pogledu gore pomenutih informacija i mišljenja i Korisnici prihvataju da bilo koji drugi Korisnik može steći znanje o i upotrebiti gore pomenute informacije i mišljenja. HBO isključuje bilo koju svoju odgovornost za gubitak, štetu (bilo da je stvarna ili ne, posledična, kaznena ili druga), povredu, dug, obavezu ili bilo koje druge vrste okolnosti, zasnovane na ili koje proističu iz informacija ili mišljenja koja se pojavljuju na Sajtovima.

Materijali dostavljeni Sajtovima

HBO ima neisključivu, kontinuiranu, neprekidnu, besplatnu licencu za korišćenje bilo kog teksta, elektronske pošte, fotografija, videa, predloga, koncepta ili ideje (bez obzira da li su predmet autorskog prava ili ne) koji su u vlasništvu ili su dostavljeni od strane Korisnika Sajtovima u bilo kom obliku iz bilo kog razloga („Dostavljeni materijal“) bez obzira na lokaciju odakle su poslati i HBO ima pravo da koristi Dostavljeni materijal u bilo koje vreme, sada i u budućnosti, po svom sopstvenom nahođenju i iz bilo kog razloga. HBO ne preuzima odgovornost za bilo koje materijale poslate na Sajtove.

Naknada

Korisnici će platiti naknadu HBO-u, njegovim rukovodiocima, agentima, zapslenima i povezanim društvima u slučaju bilo kog zahteva ili troškova koji su povezani sa bilo kojim zahtevom podnetim od strane trećeg lica koji se može pripisati povredi ovih Uslova korišćenja od strane Korisnika.

Pravo intelektualne svojine

Korisnici prihvataju da su struktura, pregled, izgled i sadržaj Sajtova zaštićeni autorskim pravima i drugim pravima intelektualne svojine.

Sve usluge, sadržaj i informacije i primenjivi softver (aplikacije) koji mogu da se nađu na Sajtovima, uključujući, bez ograničenja na, medijski sadržaj i nepokretne slike, druge slike, fotografije, karaktere, imena, grafike, logoe, ilustracije kao i softverske proizvode (aplikacije), su intelektualna svojina HBO-a ili drugih društava u okviru HBO grupe društava, ili trećeg lica koja je HBO ovlastila da iste koristi. U skladu sa tim, sve usluge, sadržaj, informacije i primenjivi softver (aplikacije) koji mogu da se nađu na Sajtovima su zaštićeni autorskim i drugim pravima. Strogo je zabranjeno umnožavanje, kopiranje, distribucija (uključujući putem elektronske pošte, faksimila ili putem drugih elektronskih uređaja), objavljivanje, izmena, prenos ili druga upotreba na drugim sajtovima ili u okviru drugih računarskih mreža bilo kojih usluga, sadržaja, informacija i primenjivog softvera (aplikacija) dostupnih na Sajtovima.

Linkovi

HBO neće biti odgovoran za sadržaj bilo kojih spoljnih sajtova održavanih od strane trećih lica, povezanih putem linka koji je stavljen na Sajtove. Bilo ko može da kreira link koji upućuje na Sajtove, pod uslovom da link ne navodi, ne sugeriše niti daje utisak da HBO ili neka grupa ili neko privatno lice koji su u bilo kakvoj vezi sa HBO, finansira ili podržava sajt koji vodi do ovih Sajtova. Korisnici ne mogu da koriste logo, žig, servisni znak ili bilo koji drugi materijal koji je zaštićen autorskim pravima, a koji se pojavljuje na Sajtovima, bez izričite pisane saglasnosti vlasnika datog znaka ili prava. Korisnici ne mogu da koriste ili uključe bilo koji deo sadržaja ili bilo koji drugi materijal koji može da se nađe na Sajtovima na bilo koji drugi sajt bez prethodne pisane saglasnosti HBO-a.

Klauzula delimične nevažnosti

Ukoliko se pokaže da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nevažeća ili neprimenljiva, to neće uticati na punovažnost drugih odredbi ovih Uslova korišćenja koji će u svemu ostati na snazi.

Merodavno pravo i nadležnost

Ćeško pravo se primenjuje na ove Uslove korišćenja. Korisnik može da ima pravo na određenu zaštitu prava i od drugih obavezujućih odredbi na osnovu merodavnog lokalnog prava. Strane će učiniti sve što mogu kako bi rešile mirnim putem bilo koji spor, zahtev, pitanje ili razlike koje proizilaze iz ili su vezane za ove Uslove korišćenja. Za bilo koji spor, kontroverzu ili zahtev koji proizilazi iz ili je povezan sa ovim Uslovima korišćenja isključivo je nadležan sud u Češkoj.

Korišćenje kolačića

Korisnici su saglasni da dok pregledaju Sajtove, sistem šalje anonimnu identifikaciju posetioca, takozvani kolačić, na kompjuter Korisnika. Dalje informacije o korišćenju kolačića se nalaze u Pravilima o kolačićima. Pravila o kolačićima predstavljaju sastavni deo ovih Uslova korišćenja. Pritisnite ovde za pravila o kolačićima.

Merodavni jezik

Ukoliko se Uslovi korišćenja nalaze na Sajtu kako na lokalnom tako i na engleskom jeziku, verzija na lokalnom jeziku preovladava.

Kontakt informacije

HBO Europe se može nazvati direktno na češki broj telefona +420 261 094 44 na češkom ili engleskom jeziku ili kontaktirati korišćenjem sledeće e-mail adrese: sekretariat@hbo.cz na češkom ili engleskom jeziku.
Savet za radiodifuziju televizijskog programa, Škrétova 44/6, 120 00 Prag 2, Češka Republika, www.rrtv.cz, je regulatorno telo koje nadzire pružanje HBO usluga.

Ažurirano 25.05.2018

 

Poštovani posetioče, ovaj sajt koristi kolačiće čija je svrha pružanje veb usluga i funkcionalnosti koja ne bi mogla da bude pružena da se ne koriste kolačići. Svojom posetom i korišćenjem ovog sajta Vi dajete svoju saglasnost da se kolačići učitaju u Vaš pretraživač.

Više o kolačićima možete da saznate i možete da promenite Vaše parametre ovde.

NE POKAZUJTE VIŠE OVU PORUKU